سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حبیب امیر حلاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
هوشنگ آلیاری – استاد دانشگاه تبریز
مصطفی ولی زاده – استاد دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور مطالعه اثر تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبرید آذرگل آفتابگردان آزمایشی در سال ۱۳۸۲ به صورت بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام گردید.فاکتورهای آزمایشی شامل چهار سطح آبیاری کامل (آبیاری بر اساس ۷۰% ظرفیت مزرعه ای) و اعمال تنش(بر اساس ۴۰% ظرفیت مزرعه ای) از مراحل ده برگی،ظهور غنچه و گرده افشانی کامل انجام گرفت . نتایج نشان داد که اعمال تنش کمبود آب باعث کاهش معنی داری در صفات وزن هزار دانه ،عملکرد دانه، شاخص برداشت ، درصد روغن و عملکرد روغن گردید.در صفات وزن هزار دانه ،عملکرد دانه ،شاخص برداشت و عملکرد روغن بیشترین میانگین در تیمار آبیاری کامل و کمترین آن در تیمار اعمال تنش از مرحله ده برگی و در صفت درصد روغن بیشترین میانگین در تیمار شاهد و کمترین آن در تیمار تنش از مرحله گرده افشانی کامل بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه در تیمار شاهد به میزان ۶۴۷۷ کیلوگرم و کمترین آن در تیمار تنش در مرحله ۱۰ برگی به میزان ۳۹۷۲ کیلوگرم حاصل شد. اختلاف معنی داری بین تیمارهای تحت تنش کمبود آب وجود نداشته ولی تیمار شاهد اختلاف معنی داری با تمامی تیمارهای تحت تنش نشان داد.اعمال تنش از مراحل ده برگی ، ظهور غنچه و گرده افشانی نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۳۰،۳۸ و ۳۶ درصد کاهش عملکرد دانه را نشان داد.بیشترین عملکرد روغن در تیمار شاهد معادل ۳۳۱۶ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار اعمال تنش از مرحله ۱۰ برگی معادل ۱۹۲۲ کیلوگرم در هکتار بوده است.تیمار شاهد اختلاف معنی داری با تیمارهای تحت تنش داشته و بین تیمارهای تحت تنش آبی اختلاف معنی داری وجود ندارد.