سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا نژادمحمد نامقی – مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاروزی خراسان رضوی
محمد اسماعیل نیا – مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاروزی خراسان رضوی

چکیده:

ارس از سوزنی برگان همیشه سبز زیبای ایران است که از اهمیت ویژه ای درجنگلکاری در منـا طق خـشک و نیمـه خـشک برخوردار است . تکثیر زایشی آن به دلیل طولانی بودن دور ة بین زمان گـرده افـشانی و عمـل بـاروری ( لقـاح ) ، پـوکی بـذر، دوپایه بودن، همزمان نبودن انتشار گرده و بازشدن تخمک، طولانی بودن دورة خواب بـذر مـشکل بـوده و از طـرف دیگـر ppM ( در غلظتهـای صـفر ( شـاهد ) ، IBA ( زادآوری طبیعی آن بسیار کم است لذا با استفاده از تنظیمکننده رشد گیاهی ۳۰۰۰) ، ۴۰۰۰ و ) ۶۰۰۰ اقدام بـه تکثیـر قلمـه سـاقه آن در بـستر کاشـت کوکوپیـت و تحـت شـرایط کنتـرل شـده گلخانـه(MIST )گردید که در آن دمای فضا و بستر کاشت و همچنین رطوبت کنترلشده و مجهز به سیستم آبیاری مـه پـاش بـودهاست گردید . در تیمار و کاشت قلمه ها از طرح بلوک های کامل تـصادفی بـا چهـار تکـرار اسـتفاده شـد . نتـایج حاصـل از تحقیق مبین وجود اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد بین تیمارهـای سـطوح ۱ و ۳ یعنـی بـدون هورمـون بـا تیمـار هورمـون۴۰۰۰قسمت در میلیون و همچنین ۲و ۳ یعنی تیمار ۴۰۰۰و ۳۰۰۰ قسمت در میلیون در مقایسه میانگینها با آزمـونLSDمیباشد . همچنین اگر چه بین سطح ۴ با ۳ و ۲ اختلاف معنیدار مشاهده نگردید ولی با افزایش میـزان هورمـون از ۴۰۰۰ بـ هppM 6000 تعداد قلمههای ریشهدار شده کاهش داشته است . لذا در بستر کاشت کوکوپیت بهترین غلظت بـرای ریـشه دار
کردن قلمه ارس کشت شده در اردیبهشت ماه ۴۰۰۰ قسمت در میلیون میباشد