سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نساء قره باغلی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
سید عطاءاله سیادت – اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
قدرت اله فتحی – اعضای هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
خسرو پرویزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر دو تنظیم کننده رشد گیاهی BAP و NAA آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان انجام شد . در این آزمایش دو تنظیم کننده رشد اکسینی NAA و سیتو کنینی BAP به صورت محلول پاشی روی برگ ها در تیمار ها اعمال گردید . رقم سیب زمینی مورد استفاده در این آزمایش رقم آگریا می باشد. این آزمایش در سه تکرار و ۱۲ تیمار در کرت های خرد شده بلو ک کامل تصادفی با مصرف تنظیم کننده های رشد به غلظت های ۰ و ۲۰ و ۳۰ppm در دو زمان شروع غده بندی و ۱۰ روز بعد از غده بندی انجام گرفت . نتایج حاصل از تجزیه واریانس داد ه ها نشان می دهد که اعمال تنظیم کننده های رشد گیاهی باعث افزایش عملکرد غده در گیاه شده و این اختلاف در سطح ۵% با تیمار شاهد اختلاف معنی داری دارد . همچنین با اعما ل NAA در غلظت ۳۰ppm در زمان شروع غده بندی باعث افزایش ارتفاع بوته در گیاه نسبت بهتیمار شاهد و سایر غلظت های اعمال شده گردید . ارتفاع بوته در تیمارهایی که NAA اعمال شده بود به ۷۵ سانتی متر رسید . همچنین آنالیز شاخص های رشد از جمله سطح برگ , دوام سطح برگ در تیمارهای تنظیم کننده رشد BAP در غلظت ۳۰ppm در زمان شروع غده بندی اختلاف معنی داری نسبت به سایر تیمارها در سطح ۱% نشان می دهد. بیشترین شاخص سطح برگ ۳/۷۸ تعیین شد که در ۶۵ روز بعد از کاشت و در زمان نمونه برداری سوم اتفاق افتاد . ۶۵ روز پس از کاشت سرعت رشد گیاهی به حد اکثر رسید . سرعت جذب خالص (NAR) در طول زمان روند نزولی داشته علاوه بر آن بوته های تحت تیمار مدت زمان بیشتری قابلیت تولید اسیمیلات را حفظ کردند. سایز غده و وزن غده تغییرات محسوس و مناسبی داشته است . در تیمار ۳۰ppm ا BAP در زمان ۱۰ روز بعد از غده بندی با افزایش تعداد غده همراه بود و اندازه غده و درصد غده بذری افزایش یافت . که این افزایش اختلافی در سطح ۵% را نشان می دهد . لذا استفاده از تنظیم کننده های رشد BAP و NAA در جهت افزایش میزان عمل کرد و تولید هدفمند(تولید غده با اندازه مورد نظر ) غده سیب زمینی رو یکردی مناسب جهت رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد.