سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه علیدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده منابع طبیعی و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران، کرج، ایران
داوود آلیا – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده منابع طبیعی و اقتصاد جنگل، دانشگاه تهران، کرج، ایران
حمید طالشی – استادیار دانشکده منابع طبیعى، دانشگاه صنعتی خاتم النبیاء، بهبهان، ایران.
کیومرث سفیدی – استادیار دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:
به منظور بررسی تنوع برگ کنار از طریق اندازه گیری خصوصیات مرفولوژیک سه جمعیت از این گونه به ترتیب در ارتفاع ۳۹۵ متر از سطح دریا، ۵۱۰ متر از سطح دریا و ۷۵۰ متر از سطح دریا در طول یک شیب در ارتفاعی در منطقه ابوالفارس شهرستان رامهرمز در استان خوزستان انتخاب گردید. در رویشگاه اول و سوم تعداد ۱۰ پایه و در رویشگاه دوم تعداد ۹ پایه درختی کنار انتخاب و از هر درخت تعداد ۱۰ برگ از قسمت خارجی و جهت جنوبی تاج برداشت شد. برگ های هر درخت در هم آمیخته و بطور تصادفی پنج برگ انتخاب و سپس از نظر ۱۴ مشخصه مرفولوژیکی اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مقایسات کلی حاصل از آزمون kruskal-wallis H نشان داد که به جزء صفت ضخامت برگ، بقیه صفات در سه رویشگاه دارای اختلاف آماری معنی داری هستند (p≤۰/۰۵). بر اساس نتایج حاصل از مقایسات چندگانه mann-whitney u از بین ۱۴ پارامتر مورد مطالعه، ۸ پارامتر در هر سه رویشگاه دارای اختلاف آماری معنی داری هستند ولی سایر صفات در برخی رویشگاه ها دارای اختلاف آماری معنی داری بودند. نتایج حاکی از آن است که تنوع مرفولوژیکی برگ درختان کنار در رویشگاه های مورد مطالعه بالاست. طبق نتایج حاصل از محاسبه پلاستیسیتی نیز، زاویه قاعده پهنک برگ (dr)، زاویه نوک برگ (db) کمترین تأثیرپذیری را نسبت به شرایط محیطی از خود نشان می دهند در حالی که طول دمبرگ(ab) و قطر خار در قاعده (dl) بیشترین تأثیرپذیری را از شرایط محیطی از خود نشان می دهند.