سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیرحسین چرخابی – استادیار و مسئول گروه مهندسی زیست محیطی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
عبدالامیر بستانی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی فیروزآبادی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده مهندسی آب و خاک دانشگاه تهران
پرویز شفیعی – دانشجوی دکترای بیوتکنولوژی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

هیدروکربنهای آروماتیک حلقوی (PAHs) گروهی از ترکیبات شیمیایی با حلفه های کربنی متصل به هم می باشندکه به صورتهای زاویه دار، خطی و یا خوشه ای فعالند. این ترکیبات از نفتالین با دو حلقه شروع شده و به کرونین با هفت حلقه ختم می شوند( ۱). بسیاری از این ترکیبات سرطانزا بوده و اثرات تماس انسان با این ترکیبات موضوع تحقیقات بسیاری شدهاست. یکی از منابع بسیار مهم ورود PAH به سیکل غذایی انسان، تجمع این ترکیبات در خاک م یباشد. بنابراین تعیینPAH در خاک می تواند اطلاعات مهمی در مورد وضعیت آلودگی در محیط را تهیه کند. بنظر می رسد آلودگی های نفتیتأثیر بسیار زیادی در افزایش غلظتPAH خاک دارد. به عقیده برخی از محققین آلودگی ناشی از نفت بعضًا می تواندبیش از ۷۰ % آلودگی خاک بهPAHرا باعث شود. این پژوهش با هدف بررسی و ارزیابی وضعیتPAH ها و تغییرات آنهادر نیمرخ خاکهای دشت خوزستان در سال ۱۳۸۱ در فالب طرح های مانیتئرینگ انجام گردید.