سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه محمودی – دانشگاه تربیت معلم تهران ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی
احمد مجد – دانشگاه تربیت معلم تهران ،دانشکده علوم ،گروه زیست شناسی
مصطفی ولیزاده – دانشگاه تبریز ،دانشکده کشاورزی ،گروه اصلاح نباتات

چکیده:

تنوع ژنتیکی در رژیم پلاسما نقش مهمی درایجاد و شناسایی واریته جدید ایفا میکند. الگوی الکتروفورزی بخش های پروتئینی در ارتباط مستقیم با زمینه ژنتیکی پروتئین می باشد و برای تعیین ساختار ژنتیکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. هر واریته یاگروهی از واریته ها الگوهای پروتئینی ویژه خود را دارند که بر اساس این الگوها، هر واریته به طور دقیق مورد شناسایی قرار میگیرد.
در این پژوهش تعداد یازدهکولتیوار نخود زراعی Cicer arietinum L. که سطح زیر کشت یبتری درکشورمان دارند انتخاب شدند و به منظور بررسی دقیق تنوع درون و بین واریتهای الکتروفورز پروتئین محلول درنمک (پروتئین های کل) با استفاده SDS-PAGE انجام شد. همچنین برای بررسی تنوع پروتئین های محلول در اسید (پروتئین های خاص) از روش Acid -PAGE استفاده شد. تنوع بین واریتهای قابل ملاحظه ای در الگوی باندینگ پروتئین ها مشاهده میشود. در کل نتایج نشان دهنده تنوع بین واریته ای بیش از تنوع درون واریته ای است.