سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا اصغری – دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در این بررسی رفتار قارچ Glomus intraradices در مقاومت به شوری در دو گیاه شبدر (Trifolium subterraneum) و فستوکا (Festuca arundinacea) در شرایط گلخانه ای مقایسه گردید . بذر گیاهان شبدر و فستوکا استریل شده و در گلدانه ای کوچک حاوی خا ک استریل و خاک تلقیح شده به قارچ کشت گردید . پس از گذشت ۱۵ روز گیاهچه ها در گل دانه ای بزرگتر حاوی ۱۴۰۰ گرم خاک استریل در سه سطح شوری (۲٫۲، ۵٫۷ و ۱۲ ds/m ) نشاء گردیدند . گیاهان در گلخانه تحت شرایط کنترل شده رشد کرده و تا ظرفیت مزرعه آبیاری شده و بعد از ۶ هفته رشد برداشت شدند . درصد کلونیزاسیون ایجاد شده توسط قارچ Glomus intraradices در گیاه شبدر در سطوح مختلف شوری معادل ۵۲، ۳۰ و ۳۰ درصد بود , در حالیکه در گیاه فستوکا درصد کلونیزاسیون به ترتیب معادل ۲۶، ۱۵ و ۵ درصد اندزه گیری گردید (به ترتیب برای شوری های ۲/۲، ۷/۵ و ۱۲ ds/m). وزن خشک گیاه شبدر در اثر تلقیح قارچ میکوریزا در هر سه سطح شوری بطور معنی داری افزایش یافت ، در صورت یکه تلقیح قارچ میکوریزا تاثیر معنی داری بر روی وزن خشک فستو کا نداشت . نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر وجود اثرات متفاوت رفتاری قارچهای میکوریزا در میزان کلونیزاسیون, رشد و مقاومت به شوری در گونه های گیاهی مختلف می باشد. نتایج حاصله از این تحقیق در بکارگیری و مدیریت قارچهای میکوریزا بعنوان یک کود بیولو ژیک در کشاورزی در اراضی شور قابل اهمیت می باشد.