سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدمحسن حسینی – دانشجوی دوره دکترای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین تحقیق تنوع زیستی گیاهی plan biodiversity که عبارت است از تنوع ، گوناگونی، ساختار جمعیتی و الگوهای فراوانی و پراکنش گیاهان پارتاساراتی ۱۹۹۷ برای رویشگاههای طبیعی سوزنی برگان شمال ایران شامل گونه های زربین سرخدار و سرو خمره ای درمناطق رویشگاهی حسن آباد، زرین گل، افراتخته ، واز و سورکش بررسی گردید. واحدهای زیست محیطی مختلف موجود در رویشگاهای فوق با استفاده از ترکیب نقشه های شیب جهت دامنه ارتفاع از سطح دریا و خاک شناسایی گردید و در قطعات ۲۵۰۰ متر مربعی فهرست کلیه گیاهان و تعداد پایه های موجود از گونه های چوبی اعم از درختی و درختچه ای ثبت گردید. برای مقایسه تنوع زیستی از فرمولهای مختلف متداول بررسی تنوع زیستی شامل سیمپسون مارگالف شانون وینر و منهینیک استفاده گردید که با توجه به وجود نارسایی هایی در تامین خواستهای این تحقیق فرمولهای جدیدی را دارا بودن جنبه های کاربردی بیشتر برای بررسی تنوع زیستی جنگل ارائه گردید. نتایج بررسی ها به همراه تجزیه و تحلیل داده ها با ازمون اماری تی تست نشان میدهد که شاخص تنوع زیستی این جنگلها در فرمولهای متداول و فرمولهای جدید با افزایش ارتفاع از سطح دریا کاهش می یابد که می توان این مساله را در ارتباط با کم شدن درجه حرارت و کاهش بارندگی برخلاف گرادیان پیش بینی شده در اقلیم شناسی دانست که این مساله باعث کاهش تنوع زیستی و غنای زیستی می گردد.