سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

طیبه امینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران)
حبیب زارع – عضو هیئت علمی مرکز تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران)

چکیده:

وجود گونه های بومی، به عنوان عاملی مهم در برنامه ریزی های کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست از سرمایه های اصلی هر کشور محسوب می شوند . استان مازندران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و تاثیر عوا م ل محیطی از ویژگیهای خا ص ی برخوردار است . دریای خزر با توجه به وسعت آن و همجواری با حوزه رویشی هیرکانی یکی از عوامل اصلی رویش های انبوه دامنه های شمالی البرز اس ت . با توجه به آسیبهای مختلف که دلایل مختلف در پوششهای گیاهی استان پیش آمده است تهیه فلور استان بسیار ضروری است. از سال ۱۳۶۷ طرح جمع آوری و شناسایی گیاهان استان مازندران و تشکیل هرباریوم در مرکز تحقیقات مازندران و در ایستگاه نوشهر به اجرا در آمد . در طول سالهای گذشته تاکنون حدود ۱۵۰۰۰ نمونه گیاهی از رویشگاههای مختلف استان جمع آوری، خشک و نگهداری شده است . این تعداد نمونه مربوط به ۱۳۶ خانواده گیاهی و ۶۱۶ جنس و حدود ۱۵۸۶ گونه می باشد که در عرض ۸ سال از عرصه های طبیعی استان مازندران ، از غرب تا شرق و از ارتفاعات دماوند تا شبه جزیره میانکاله جمع آوری شده است . تاکنون ضمن شناسایی گونه های جمع آوری شده، تعداد دو گونه گیاهی جدید با نام علمیSorbus tiliaefolia Zare&Amini و Spiraea sheikhii Zare&Asadiاز خانوادهRosaceae در طی این پژوهش به عنوان گونه های جدید برای اولینبار از ایران به جهان گیاهی معرفی شده است و دو گونه به اسامی Oenothera sinuata L. ازخانوادهSida rhombifolia L. و Onagraceae ازخانوادهMalvaceaeبه عنوان گزارش جدید از ایران معرفی گردید ه و تعدادی از گونه های مشکو ک نیز در دست مطالعه می باشد