سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سعیده سروش حدادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا پورمجیدیان – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمد حجتی – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اصغر فلاح – دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
مطالعه حاضر در منطقه جنگلکاری ییلاق جواهرده رامسر بر روی دو توده نوئل و کاج جنگلی انجام شده است. جهت نمونه- برداری ۶۴ پلات ۱۰۰ مترمربعی و در درون هر پلات ۵ میکروپلات ۱ مترمربعی برداشت شد. سپس تعداد گونههای علفی درون میکروپلات شمارش شد. بهمنظور ارزیابی تنوعزیستی پوشش علفی در پلات، شاخصهای تنوع گونهای Simpson Shannon-Wiener شاخصهای غنای Menhinick , Margalef و شاخصهای یکنواختی Sheldon , Pielou در محیط نرم افزار Past محاسبه گردید. سپس در نرمافزار Spss نرمالیته و همگنی واریانس دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه با توجه به نرمال بودن دادهها برای بررسی معنیداری تفاوت بین تودهها از آزمون T مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسیها نشان داد که بین شاخص تنوع شانون- وینر و شاخص غنای مارگالف و منهینیک در بین تودههای جنگلکاری نوئل و کاج جنگلی اختلاف معنیداری () وجود دارد. به طوری که مقدار عددی این اختلاف در تودهی نوئل در هر سه شاخص بیشتر میباشد. این اختلاف نشاندهنده تنوع و غنای بیشتر در توده نوئل می- باشد