سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا وطنی – مسؤول تحقیقات جنگل شرکت چوب و کاغذ مازندران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر جنگلکاری بر تنوع زیستی گونه های چوبی در سه عرصه جنگلکاری ۱۵ ساله زربین در مناطق پایین بند جنگلهای تحت پوشش صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد. در هر یک از قطعات جنگلکاری سه پلات۲۰*۲۰ متر مربعی و یک پلات نیز بعنوان شاهد در عرصه جنگل طبیعی اطراف آنها پیاده شد و نوع و تعداد رستنی های چوبی در هریک از پلاتها شمارش گردید. تنوع گونه ای با استفاده از تابع شانون وینر و شاخص یکنواختی و غنا به ترتیب با استفاده از شاخصهای سیمپسون و منهینیک بررسی گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود ۱۶ گونه درختی و درختچه ای در عرصه های دست کاشت بطور طبیعی ظاهر شده اند و نتایج آماری تحقیق نشان داد که در دو رویشگاه مورد مطالعه از نظر میزان شاخص یکنواختی تفاوت معنی دار آماری بین مناطق جنگلکاری شده با گونه زربین و جنگل طبیعی منطقه وجود ندارد و تنها در یک منطقه بین میزان شاخص یکنواختی در منطقه جنگلکاری شده با گونه زربین و جنگل طبیعی تفاوت معنی دار آماری وجود داشت که میزان آن در منطقه جنگلکاری بیشتر از جنگل طبیعی بوده است و در مورد سایر شاخصهای تنوع زیستی ( تنوع و غنای گونه ای ) در کلیه رویشگاههای مورد بررسی تفاوت معنی دار آماری بین مناطق جنگلکاری شده با گونه زربین و جنگل طبیعی منطقه مشاهده نشد