سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن پوربابایی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

هدف ارزیابی تنوع زیستی گونه های چوبی در راشستانهای گیلان است بدین منظور در جوامع راش با خاس کوله خاس سیاه کله و اسپرولا و همچنیندر جنگلهای راش بالا بند نمونه بردار انجام شد درهر منطقه یک قطعه نمونه به مساحت نیم هکتار و به شکل لوزی انتخاب شد و سپس با توجه به هدف تحقیق بعد از یادداشت مشخصات قطعه نمونه شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا نوع گونه های چوبی و جمعیت فراوانی آنها نیز بررسی شدند. به منظور ارزیابی تنوع زیستی از شاخص سیمپسون simpson .s index تابع شانون و نیز shannon0wiener function و شاخص بریلوین brillouin.s index استفاده شده و یکنواختی evenness آنها نیز محاسبه شدند برای براورد غنا richness از شاخصهای عنای مارکالف margalef و منهینیک menhinick استفاده گردید. نتایج مطالعه در جوامع مختلف راش نشان دادند که رویشگاه شماره ۲ قطره و ونی ناواسالم ، تالش شماره ۳ اسپیه خونی ، لیمریک، تالش و شماره ۱۰ لرده مالکه ، شلیشه، املش، رودسر، حداکثر ارزش تنوع زیستی درحالیکه رویشگاههای شماره ۶ اولس، لسانیه، جفرود، رضوانشهر شماره ۷ اب دال لابن، قندلاور ، رودبار و شماره ۸ چشمه سر، شن رود، سیاه کل، حداقل ارزش تنوع زیستی را داشتند.