سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم دانش گیلوایی – گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
قاسم کریم زاده – گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
مجید آقاعلیخانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغییرات ژنتیکی تعداد ۲۰ ژنوتیپ ( ۱۵ ژنوتیپ از ایکاردا و ۵ ژنوتیپ داخلی) خلر بر پایه صفات مورفولوژیک و زراعی در سال زراعی ۸۶-۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکد ه کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بررسی شد . نتایج نشان داد که عملکرد اقتصادی بیشترین ضرایب همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی داری را به ترتیب با صفات وزن کل غلاف ، وزن بوته هنگام برداشت دانه و تعداد کل غلاف دارد . عملکرد بیولوژیک بیشترین ضرایب همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی داری را به ترتیب با صفات وزن بوته هنگام برداشت دانه، وزن کل غلاف، وزن پوسته و تعداد کل غلاف داشت. شاخص برداشت از بیشترین ضرایب همبستگی فنوتیپی مثبت و معنی داری را به ترتیب با صفات عملکرد اقتصادی، تعداد کل غلاف، وزن کل غلاف و وزن صد غلاف برخوردار بود . نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات وزن کل غلاف و وزن پوسته با ضریب تبیین ۱۰۰ % بیشترین تغییرات عملکرد اقتصادی و صفات وزن بوته هنگام برداشت دانه، وزن کل غلاف و وزن پوسته با ضریب تبیین ۱۰۰ % بیشترین تغییرات عملکرد بیولوژیک را توجیه نمودند. نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد که مؤلفه های اول و دوم ۷۱/۴% از تغییرات کل واریانس را توجیه می نمایند. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها را به سه گروه تقسیم کرد که در گروه اول ۱۶ ژنوتیپ (G1-G16) ، در گروه دوم ۳ ژنوتیپ (G17-G19) و در گروه سوم ۱ ژنوتیپ (G20) قرار گرفتند.