سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید قربانی شهنا – کارشناس ارشد بهداشت حرفه‌ای و عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
احمد جنیدی جعفری – استادیار گروه بهداشت حرفه‌ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
رسول یوسفی مشعوف – دانشیار گروه میکرو بیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
محمد محسنی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

چکیده:

یکی از عوامل مخاطب زای مهم در اتاق‌های عمل بیوآئروسولها می‌باشند که می‌تواند سلامت پرسنل شاغل در بخش را تهدید نماید ضمن اینکه قادرند باعث ایجاد عفونت پس از عمل جراحی در بیمار این گردن. با توجه به اینکه میزان عفونت‌های بیمارستانی با تراکم بیوآئروسولها رابطه مستقیمی دارد بررسی وضعیت این میکروارگانیسم ها دارای اهمیت می‌باشد. در این پژوهش ۲۳ اتاق عمل چهار بیمارستان آموزشی شهر همدان مورد بررسی قرار گرفت. پدر زن ۱۵ نمونه هوا در شرایط و قسمت‌های مختلف اتاق‌های عمل با روش فیلتر و سیاق پیشنهادی کمیته بیوآئروسول ACGIH جمع‌آوری دید. نمونه‌ها بلافاصله با محیط کشت آگارخونی منتقل و کش داده شده و سپس در آزمایشگاه تعداد و نوع کلنیهای تشکیل شده تعیین گردید. در نهایت تراکم بیوآئروسول در هوا بر حسب cfu/m3 تعیین شد. داده‌های مربوط به شرایط فیزیکی اتاق عمل، وضعیت تهیه وسایل مشخصات محیطی تعیین‌شده و در برگه مخصوص ثبت شده است. نتایج بررسی نشان داده است که میانگین تراکم کل بیوآئروسولها cfu/m3 136/7 و تراکم بیوآئروسولهای پاتوژن cfu/m3 4/01 بوده است که در ۲۵/۳ در صد از موارد بالاتر از حدود توصیه شده است. همچنین مشخص شد که ارتباط معنی داری بین تراکم کال بیوآئروسولها و مدت زمان جراحی ( ۰/۰۵> Pvalue ) و تراکم بیوآئروسولها در شیفت صبح با شیب‌های دیگر ( ۰/۰۵> Pvalue ) وجود داشته است. با توجه به تشخیص بیوآئروسولهای پاتوژن در نمونه‌ها و نیاز به درجه پاکی بالا در اتاق‌های عمل و فقدان سیستم تهویه مناسب و سه بیمارستان مورد بررسی، طراحی و اجرای سیستم‌های تهویه مطابق با استاندارد مربوطه ضروری می‌باشد.