سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میرحسن رسولی صدقیانی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
حشمت اله رحیمیان – استاد دانشگاه مازندران
کاظم خاوازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

ریزوسفر به لایه نازکی از خاک اطـراف ریشـه اطـلاق مـی شـود کـه موجودات زنده آن ناحیه از نظر کمی وکیفی تحت تـاثیر فعالیـت هـای ریشه ( نظیر تـنفس و ترشـحات ریشـه ای ) قـرار دارنـد . بـاکتری هـای ریزوسفری محرک رشد گیاه(PGPR ) به انـواع بـاکتری هـای مفیـد مســتقر در ایــن ناحیــه اطــلاق مــی گــردد (۱۹۷۸,Schroth و Kloepper ) این باکتری ها به دو صورت ” مستقیم “ یعنی تحریک رشد گیاه از طریق مکانیسم های تغذیه ای وفیزیولوژیکی ماننـد تولیـد هورمـون , حل کنندگی فسفات , تسریع فرآیند معدنی شدن و یا ” غیرمستقیم “ یعنی کنترل عوامل بیماری زا از طریق تولید ترکیبات مختلف ماننـد سـیانید , سیدروفور , متابولیت های ضدقارچ و آنتی بیوتیک ها به رشـد بهتـر گیـاه کمک مـی کننـد . سـودوموناس هـای فلورسـنت از مهمتـرین جامعـه
میکروبــی ریزوســفر بشــمار مــی رونــد و وجــه تمــایز آنهــا از ســایر سودوموناس ها، تولید پیگمان هایی است که در برابر نـور طـول مـوج کوتاه فرابنفش ۲۵۴) نانومتر ) بویژه در شـرایط کمبـود آهـن خاصـیت فلورسانس دارند . به این پیگمان های با خاصیت فلورسنت و محلول در آب سیدروفور(siderophore ) و اختصاصـاً در مـورد سـودوموناس هـا پیووردین یـا سـودوباکتین گفتـه مـی شـود . بـرای افتـراق گونـه هـای فلورســنت پــاتوژن هــای گیــاهی از ســایر فلورســنت هــا، از آزمــون آرژینــین دی هیــدرولاز اســتفاده مــی شــود کــه پــاتوژن هــای گیــاهی آرژینین دی هیدرولاز منفی می باشند ( Hendricks وهمکاران، ۲۰۰۱) سویه های گونه P. putida از نظر آزمون های ذوب ژلاتین، استفاده از قند ترهالوز، رشد در دماهای ۴۱ و ۴ درجه سانتی گراد به ترتیب منفـی، منفی، منفی و مثبت هسـتند . سـویه هـای گونـه P. fluorescens از نظر آزمون های ذوب ژلاتین، استفاده از قند ترهالوز، رشـد در دماهـای ۴۱ و ۴ درجه سـانتی گـراد بـه ترتیـب مثبـت، مثبـت، من فـی و مثبـت مــی باشــند ( Bossis وهمکــاران، ۲۰۰۰ ) ایــن تحقیــق بــه منظــور جداسازی و شناسایی سویه های بومی سـودوموناس هـای فلورسـنت از
ریزوسفر گندم مناطق مختلف کشور انجام گردید . این در حـالی اسـت که اطلاع دقیقی از فراوانی، گونه های غالب و وضعیت استقرار آنها بر روی ریشه گندم وجود ندارد .