سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زینب جعفریان جلودار – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسین ارزانی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه تنوع گونه های گیاهی در قسمتی از حوزه آبخیز طالقان به مساحت ۱۶۲۳۰ هکتار، شامل زیر حوزه های آرموت، کش، زیدشت و کلانک مورد بررسی قرار گرفت. در هر تیپ گیاهی موجود در منطقه مورد مطالعه (۱۴ تیپ گیاهی) ۱ منطقه معرف انتخاب گردید و در بعضی از تیپ ها به علت وسعت منطقه ۲ منطقه معرف انتخاب شد. در هر منطقه معرف ۲ ترانسکت به صورت افقی و عمودی به منظور دخالت دادن اثرات شیب، جهت ارتفاع مستقر شد و روی هر ترانسکت ۱۰ پلات ۱ متر مربعی قرار گرفت. گونه های داخل پلاتها و حضور و عدم حضور آنها یادداشت شد و سپس تراکم و درصد فراوانی آنها محاسبه شد. با مطالعات انجام شده در منطقه مورد مطالعه حضور ۲۸ خانواده و ۱۰۲ جنس و ۱۵۸ گونه به اثبات رسید. تراکم در واحد سطح و درصد فراوانی خانواده های Compoxifeae, Crusiferae, Gramineae در منطقه بالا بوده و تراکم در واحد سطح و درصد فراوانی خانواده های Rosasceae, Rubinacea, polygonaceae کمترین است. تراکم در واحد سطح و درصد فراوانی گراس ها بیشتر از پهن برگان و در پهن برگان بیشتر از بوته ای هاست.