سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمود سلوکی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
نفیسه ریگی نژاد – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
حسین کمال الدینی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل
براتعلی سیاه سر – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام انگور در سطح مولکولی از نشانگر رپید استفاده شد. در این تحقیق ۶ ژنوتیپ انگور متعلق به مناطق مختلف سیستان با ۳۱ آغازگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. از ۳۱ پرایمر تست شده روی DNA ژنومیکی، ۲۱ پرایمر برای آنالیز ژنتیکی انتخاب شدند. پرایمرهای انتخاب شده ۴۹۷ باند واضح و آشکار تولید کردند. تکثیر حاصله باعث ایجاد باندهای در محدوده اندازه های بین ۳۰۰ تا ۳۵۰۰ جفت باز شد. این باندها به صورت ماتریس (۱ و ۰ ) که به ترتیب حضور باند (۱) و عدم حضور باند (۰) امتیاز بندی شدند. ماتریس حاصله به روش UPGMA تجزیه گردید. برای رسم دندوگرام فواصل ژنتیکی ارقام به وسیله تجزیه کلاستر به کار گرفته شد و در نهایت ارقام مطالعه شده در ۴ گروه اصلی طبقه بندی شدند که ارقام یاقوتی قرمز و سفید دارای بیشترین تشابه (۰/۶۷۲) و ارقام قرمز و لعل دارای کمترین تشابه (۰/۴۱۱) بودند. در این تحقیق با توجه به باندهای چندشکل کارایی نشانگر رپید جهت گروه بندی ارقام تأیید شد.