سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صغری کیانی هرجگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
بهروز شیران – عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
شهرام محمدی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
حسین مرادی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرکرد

چکیده:

در این بررسی تنوع ژنتنیکی ۳۶ رقم و ژنوتیپ بادام ایرانی، آمریکایی و اروپایی به همراه سه گونه وحشی بادام با استفاده از ۳۵ آغازگر ده نوکلئوتیدی مورد مطالعه قرار گرفت. از مجموع ۷۳۴ باند تولید شده، ۶۹۵ باند (۹۴/۷%) پلی مورف بودند. بیشترین شباهن بین دو رقم ایرانی سفید و منقا (۰/۸۹) و کمترین آن بین رقم سنگی ۲۸ و گونه وحشی A. scoparia مشاهده شد. به منظور ترسیم دیاگرام خوشه ای، از روش UPGMA و ضریب تشابه جاکارد استفاده شد. بر اساس داده های حاصل از RAPD ارقام، ژنوتیپ ها و گونه های مورد مطالعه به دو گروه اصلی تفکیک شدند همراه با ارقام آمریکایی تامسون، دو ژنوتیپ سنگی ۲۸ و سنگی ۱۳ و دو گونه وحشی A. scoparia و A. orientalis که بیشترین فاصله را از گروه ها داشتند. نتایج حاصل از این مطالعه، گروه بندی ارقام و ژنوتیپ های تحت بررسی را بر اساس منشا جغرافیایی یا دودمان نشان می دهد و نشانگر RAPD به خوبی قادر به تفکیک ارقام، ژنوتیپ ها و گونه های بادام از یکدیگر بوده و تکنیک مناسبی جهت مطالعه ژرم پلاسم بادام می باشد.