سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
زهرا مهری بادلو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ا صلاح نباتات دانشگاه گیلان
بابک ربیعی – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
علی اکبر عبادی – استادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)
مهرزاد الله قلی پور – مربی پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)

چکیده:
برنج از مهمترین محصولات گیاهی در ایران است. بنابراین مطالعه تنوع ژنتیکی و معرفی ارقامی با تنوع ژنتیکی بالا امری ضروری ا ست. در این آزمایش تنوع ژنتیکی ۵۰ ژنوتیپ بومی، خارجی و اصلاح شده برنج، با استفاده از ۲۴ جفت آغازگر SSR بررسی شد که در مجموع ۱۱۷ آلل چند شکل با میانگین ۴/۸۷۵ آلل به ازای هر جفت آ غازگر تکثیر شد. ک مترین تعداد مربوط به نشانگرهای RM5650 و RM26 و بیشترین آن مربوط به نشانگر RM228 با ۹ آلل بود. میزان اطلاعات چند شکل برای نشانگرهای مورد بررسی بین ۰/۰۳۸ و ۰/۸۰۸ با میانگین ۰/۵۹۵ بود که بیشترین مقدار به نشانگر RM210 و ک مترین آن به نشانگر RM26 تعلق داشت. تجزیه خ وشه ای توسط نرم افزار NTSYS-pc با استفاده از ضریب تشابه تطابق ساده و به روش UPGMA ژنوتیپ های موجود را به ۶ گروه تقسیم کرد. نتایج نشان داد که SSR به عنوان یک نشانگر مناسب قادر ا ست تنوع ژنتیکی موجود بین ژنوتیپ ها را آشکار کند.