سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا حق پرست – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه
رحمان رجبی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه
جلال قادری – بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
حمید فیلی تبار – بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه

چکیده:

به منظور بر رسی اثر کاربرد توام نیتروژن و فسفردر افزایش عملکرد گندم دیم ، غلظت عناصر غذایی وپی بردن به کارایی مصرف ارقام گندم نان از نظر این عناصر ووجود تنوع ژنتیکی بین ارقام از نظر جذب این عناصر و سایر عناصر ریز مغذی پژوهشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو شرایط مصرف کود وعدم مصرف کود بر روی ١٨ ژنوتیپ پیشرفته گندم نان و دو رقم سرداری و آذر – ٢ به عنوان شاهد محلی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود به اجرا در آمد نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد کود NP اثر معنی داری در افزایش عملکرد دانه داشته است به طور ی که میانگین عملکرد دانه از ۱۹۴۸/۵ به ۲۴۴۷ کیلو گرم در هکتار افزایش یافت.همچنین با کاربرد کود NP غلظت عناصر آهن ، روی و بر به ترتیب ۱۷/۲۸%، ۷/۵۹% و ۶/۸۲% افزایش یافت ولی غلظت نیتروژن، فسفر، پتاسیم در دانه کاهش یافت . از لحاظ شاخص کارایی عملکرد دانه (GYEI) بین ارقام تنوع ژنتیکی زیادی دیده شد . از نظر این شاخص ژنوتیپ های ١٧ و ١رتبه اول را کسب نمودند و کارامد ترین ژنوتیپ ها از نظر مصرف کود تشخیص داده شدند .بطور کلی می توان چنین استنباط کرد که کاربرد نیترو ژن وفسفر غلظت عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم را تحت تاثیر قرار می دهد وبین ارقام از نظر کاراییمصرف عناصر غذایی تنوع ژنتیکی وجود دارد.