سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد موسی پور گرچی – موسسه اصلاح و نهال و بذر کرج
مسعود شیدایی – دانشگاه شهید بهشتی
پریچهر احمدیان تهرانی – دانشگاه تهران
حسین میرزایی ندوشن – مرکز تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

در مطالعه تنوع ژنتیکی بر اساس پلی مورفیس مپروتئین به کمک تکنیک های الکتروفورزی الگوی باند های پروتئینی راهنمای خوبی برای تعیین فراوانی آلل ها و ژنوتیپ ها همچنین دسته بندی افراد جمعیت برخوردار از آنها آل ها است.