سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
اسماعیل جوینده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آستارا
داود حسن پناه – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و استفاده از آنها در برنامه های اصلاحی، در این آزمایش تعداد ۱۰ هیبرید به همراه دو رقم شاهد (آگریا و ساوالان)، براساس طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال ۱۳۹۲ اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه نشان داد که بین هیبرید های مورد مطالعه از نظر صفات تعداد روز تا غده زایی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، قطر ساقه اصلی، تعداد غده در بوته، عملکرد غده کل و قابل فروش اختلاف معنی داری مشاهده گردید. هیبرید H5 نسبت به سایر هیبریدها دارای عملکرد غده کل و قابل فروش، درصد ماده خشک، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلی بیشتر، عمق چشم سطحی، رنگ گوشت و پوست زرد و غده های یکنواخت بود و به عنوان هیبرید برتر انتخاب شد. گروه بندی هیبریدها براساس روش Wardو با استفاده از فاصله اقلیدسی در چهار خوشه گروه-بندی شدند. خوشه سوم شامل ۲ هیبرید بود و درصد انحراف از میانگین کل این خوشه برای صفات تعداد روز تا غده زایی، ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته و متوسط وزن غده منفی و برای صفات وزن غده کل و قابل فروش در بوته، عملکرد غده کل و قابل فروش، درصد ماده خشک و تعداد غده کل و قابل فروش در بوته مثبت بود. این خوشه از نظر تعداد و وزن غده کل و قابل فروش در بوته، عملکرد غده کل و قابل فروش، درصد ماده خشک بالاترین میانگین را داشت.