سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صادق مهاجر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
شهرام نخجوان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تنوع و تشریح روابط بین عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی، ۷۲ ژنوتیپ اسپرس زراعی (Onobrychis viciifolia Scop) در قالب طرح لاتیس دوگانه در پاییز ۱۳۸۴ و در ایستگاه تحقیقات البرز کرج به صورت خطی و در شرایط آبی به مدت دو سال کشت و صفات عملکرد علوفه، نسبت برگ به ساقه، وضعیت رشد (شادابی)، تراکم ساقه، ارتفاع بوته، زمان گلدهی و مقاومت به بیماری سفیدک پودری مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس، وجود تنوع برای کلیه صفات مورد بررسی نشان د اد. ضرایب همبستگی عملکرد با وضعیت رشد، ارتفاع بوته و تراکم ساقه مثبت و معنی دار و مقاومت به بیماری رابطه منفی و معنی دار با دیررسی، ارتفاع بوته، تراکم ساقه و عملکرد علوفه نشان دادند . همچنین ضرایب همبستگی تاریخ گلدهی با ارتفاع و تراکم بوته مثبت و معنی دار بود. بر مبنای تجزیه به عامل ها، سه عامل به نام های صفات مورفولوژیکی، عملکرد علوفه و نسبت برگ به ساقه ۸۰ درصد واریانس کل را توجیه کردند . در تجزیه کلاستر ، ژنوتیپ ها در چهار گروه متفاوت قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده ژنوتیپ های کلاستر اول از جهت دار ا بودن بالاترین عملکرد علوفه و کلاستر چهارم از نظر عامل مقاومت به بیماری سفیدک پودری بعنوان بهترین گروه ها شناخته شدند . در نمایش گروه بندی مربوط به تجزیه کلاستر، بر روی محور مختصات در مورد عامل های ۱ و ۲، تطابق خوبی بیننتایج حاصل از تجزیه کلاستر و تجزیه عامل ها وجود داشت.