سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی سرخوش – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم
ذبیح اله زمانی – دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی، پردیس
محمد رضا فتاحی مقدم – استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی، پردیس
علی عبادی – دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده علوم باغبانی و گیاهپزشکی، پردیس

چکیده:

مطالعه و شناسایی ژنوتیپ های انار که قدمت دیرینه ای در ایران دارد حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از نشانگر مولکولی رپید روابط فیلوژنتیکی ۲۴ ژنوتیپ انار مورد بررسی قرار گرفت. دراین بررسی پس از استخراج DNA و بهینه سازی شرایط آزمایش ۱۳ آغازگر تصادفی که در انار چندشکل نشان داده بودند مورد استفاده قرار گرفت. ۱۱ آغازگر چندشکلی نشان دادند و در مجموع ۹۶ قطعه تکثیر شد که ۵۶ قطعه از آن چند شکل بودند. محاسبات آماری بر اساس ضریب تشابه جاکارد و گروه بندی به روش UPGMA با استفاده از نرم افزار Ntysys ver2.02 انجام شد. در دندروگرام حاصله در حد تشابه ۶۴ درصد ژنوتیپ ها در ۸ گروه جای گرفتند و ضریب کوفنتیکی بین ماتریس تشابه و دندروگرام حاصله (r=0/92) به دست آمد. گروه بندی به دست آمده با گروه بندی بر اساس صفات مرفولوژیکی موجود مطابقت کافی نداشت. کافی نبودن تعداد آغازگرها و میزان پلی مورفیسم حاصله از آنها، عدم تشخیص برخی از جهش ها و تغییرات ژنتیکی که قابل نسخه برداری هستند توسط این نوع مارکر، احتمال وراثت غیر هسته ای برخی از صفات و تأثیر شرایط محیزی، می تواند از دلایل این امر باشد.