سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قربان الیاسی زرین قبایی – بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احد ایازی – بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
آرش جوانمرد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور
علیرضا دهناد – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمالغرب و غرب کشور

چکیده:

در این تحقیق تنوع ژنتیکی چهار گروه فنوتیپی ایستگاه اصلاح نژاد بوقلمون کشور واقع در تاتار با استفاده از نشانگرهای RAPD مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های خون از ١٨ بوقلمون سفید، ١٦ بوقلمون طلایی ، ٢٤ بوقلمون الوان و ٢٠ بوقلمون سیاه اخذ شده و DNA ژنومی از میکرولیتر خون با روش بوم و همکاران ( ١٩٩٠ ) که توسط شیخایف (١٩٩۵) تغییراتی در آن داده شده بود استخراج گردید. تکثیر قسمتهایمختلفی از ژنوم هر فرد با استفاده از ١٥ آغازگر تصادفی ده نوکلئوتیدی با واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام گردید. از بین آغازگرها، ٥ آغازگر پلی مورفیسم بالایی نشان دادند. از این ٥ آغازگر تعداد ٥٣ باند چند شکل بدست آمد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین فنوتیپهای الوان و سیاه و کمترین فاصله ژنتیکی بین فنوتیپهای سفید و سیاه دیده شد. در کل با توجه به پارامترهای ژنتیکی محاسبه شده در گروههای تحت آزمایش، به نظر می رسد که جمعیتهای فنوتیپی ارزیابی شده از لحاظ ژنتیکی تشابهات زیادی با یکدیگر دارند و نمی توان فاکتور فنوتیپی رنگ را تنها معیار تمایز ژنتیکی آنها به حساب آورد.