سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محسن کلاگری – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
علی اکبر جعفری مفید آبادی –

چکیده:

گونه پده (Populus euphratica Oliv.) بطور طبیعی در مناطق زیادی از ایران انتشار یافته و بومی مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. تنوع جغرلفیایی و اقلیمی در گستره انتشار این گونه سبب شده تا اختلافاتی از نظر مورفولوژیکی و ژنتیکی میان درختان در رویشگاههای تحت انتشار حاصل گردد. بررسی ایزو آنزیمی با استفاده از آنزیم پرکسیداز جهت تعیین تغییرات ژنتیکی جوامع پده در بازده رویشگاه طبیعی که به لحاظ محیطی، طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا با یکدیگر اختلاف داشتند به روش ژل پلی اکریل آمید الکتروفورز (PAGE) انجام گردید. نتایج حاصل از فعالیت کیفی آنزیم پراکسیداز در ۱۰ درخت از هر رویشگاه و ظهور باندها، الگوهای ایزوآنزیمی متفاوتی را نشان داده است.