سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید طالبی بداف – دانشجوی دکترای اصلاح نباتات گرایش بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دان
بدرالدین ابراهیم سید طباطبایی – گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
خورشید رزمجو – گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز شیران – گروه علوم زراعی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تنوع ژنتکی بین و درون گونه های مختلف چمن و برآورد روابط ژنتیکی آنها با استفاده از نشانگر AFLP بوده است. تعداد ۵ گونه چمن به همراه ۵ رقم از هر گونه انتخاب و با استفاده از نشانگر مولکولی AFLP و با استفاده از آنزیم های برشی PstI و MseI مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل در تجزیه خوشه ای به روش جاکارد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با استفاده از ۱۰ ترکیب آغازگری، تعداد ۱۱۷۰ نوار حاصل شد که تعداد آنها در بین ارقام چندشکلی نشان دادند. از بین آغازگرهای مورد استفاده، ترکیب آغازگری P-AAG و M-CAG با ۱۶۶ نوار بیشترین تعداد نوار و ترکیب آغازگری P-ACT و M-CGC با ۸۱ نوار، کمترین تعداد نوار را تولید نمودند در گروه بندی به دست آمده در این تحقیق ۵ گونه مورد مطالعه در فاصله ژنتیکی ۴۰% به طور کامل از یکدیگر جدا شده و در ۵ گروه مختلف قرار گرفتند. ضمن اینکه رقم های متعلق به هر گونه نیز از یکدیگر تفکیک گردیدند. برخی از این نشانگرها گونه اختصاصی بودند که از آنها می توان در شناسایی گونه مورد نظر استفاده نمود. تولید تعداد باند زیاد و میزان چندشکلی بالا در گونه ها و رقم های مختلف چمن بیانگر آن است که این روش می تواند به طور کارا و مؤثری در تعیین روابط ژنتیکی رقم های مختلف بین و درون گونه ای موفق عمل نموده است.