سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نادر چاپارزاده – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی. دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، گروه پژوهشی بیوتکنولوژی گیاهان شورپسند
امید سفالیان – دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
میثم دولتی – دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
اطهرالسادات جوانمرد – دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی

چکیده:

بررسی تنوع ژنتیکی در گیاهان استراتژیک می تواند منابع مفیدی جهت استفاده بهنژاد گران قرار گیرد . تنوع زیستی در داخل و بین ۵۰ نمونه از توده های بومی گندم آذربایجان با استفاده از نشانگرهای نیمه اختصاصی ISSR مطالعه شد. از بین ۱۱۴ باند تکثیرشده قابل شناسایی، ۱۱۰ نوار چند شکلی بود. متوسط نوار تکثیری توسط هر آغازگر ۱۰/۳۶ نوار بود و به طور متوسط به ازای هر آغازگر ۱۰ نوار چندشکل ی تکثیر شد . با استفاده از تجزیه خوشه ای شباهت های بین نمونه های گندم تعیین گردید و آغاز گر های مناسب که در ایجاد چند شکلی نقش موثری داشتند، شناسایی شدند و در نتیجه نشانگرهای ISSR ابزارمناسبی در برآورد تنوع ژنتیکی درون گونه ای بودند.