سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
قدرت اله سعیدی – دانشیار اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مختلف زراعی در ژنوتیپ های مختلف گلرنگ . آزما یشی در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به صورت طرح بلوک کامل تصادفی اجرا شد . در ای ن آزما یش ٢٢ ژنوتیپ از استان های اصفهان. آذربایجان .خراسان . کردستان و مرکزی همراه ٨ژنوتیپ خارجی و توده های بومی کوسه و اراک ٢٨١١ مورد ارز ی ابی قرار گرفتند . تجزیه و اریانس داد ه ها نشان داد که بین ژنوتیپ های مورد مطالعه برای کل یه صفات ارز یابی شده شامل تعداد روز تا ٥٠ %سبز شدن ,تعداد روز ها تا گلدهی , ٥٠ %گلدهی , گلدهی کامل , رسیدگی و همچنین ارتفاع بوته عملکرد دانه و مقاومت به بیماری سفیدک پودری اختلاف معنی داری وجود داشت . برای کلیه صفات وراثت پذ یری عمومی بالا یی مشاهده شد که نشان می دهد اکثر تنوعات مشاهده شده منشا ژنتیکی داشته و انتخاب برای ژنوتیپ های برتر برای صفات مورد نظر می تواند مف ید باشد . نتایج حاصل از تجز یه همبستگی بین صفات نشان داد که صفات تعداد دانه در قوزه و تعداد قوزه در بوته دارای بیشترین ضریب همبستگی فنو تیپی و ژنتیکی با عملکرد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح بود ند. ضریب همبستگی فنو تیپی و ژنتیکی دانه در بوته با عملکرد دانه در واحد سطح مثبت و بالا بود . نتا یج رگرسیون مرحله ای برای عملکرد دانه در بوته و ژنوتیپ ها ی مختلف نشان دادکه تعداد دانه در قوزه و تعداد قوزه در بوته به ترتیب بیشترین درصد نیتروژنغییرات عملکرد را توجیه می کنند . تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها بر اساس این صفات آن ها را به سه گروه تفکیک کرد که بین تنوع ژنتیکی و تنوع جغرا فیایی عدم تطابق مشاهده ش د. در کلاستر بندی برخی ژنوتیپ های ایرانی در گروه خارجی قر ار گرفتند که این امرقرابت و خویشاوندی آن ها را با ارقام خارجی نشان می دهد.