سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیما اوجانی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه آزاد ابهر
حسین عباسی هولاسو – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تبریز
علیرضا عیوضی – استادیار مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان غربی
کامران اکبری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:
به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و طبقه بندی اکوتیپ های دو گونه مختلف گل گاو زبان تعداد ۵ اکوتیپ موجود در کلکسیون بانک ژن مرکز تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۵ تکرار در سال زراعی ۹۱-۹۰ مورد بررسی قرار گرفت. پنج توده گاو زبان از دو گونه مختلف به اسامی Echium amoenum L. جمع آوری شده از قزوین، ساری و گیلان و گونه Borago officinalis L. جمع آوری شده از کرج و اردبیل بودند. نتایج تجزیه واریانس حاکی از وجود تنوع ژنتیکی بالا بین ژنوتیپ ها از نظر کلیه صفات به جز صفت طول دمبرگ بود. که این تنوع بالا، برای گزینش از لحاظ صفات مورد مطالعه می تواند مفید باشد. به استثناء صفات قطر ساقه، وزن تر اندام هوایی و طول برگ، توده های جمع آوری شده از گونه B. officinalis از مقادیر بیشتری نسبت به توده های جمع آوری شده از گونه E. amoenum از صفات مذکور برخوردار بودند. گروهبندی اکوتیپ ها بر اساس تجزیه کلاستر با استفاده از روش وارد انجام گردید. بر اساس تجزیه کلاستر اکوتیپ ها در سه گروه متفاوت قرار گرفتند.