سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی مهیجی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
مصطفی ولی زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد مقدم – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
نرگس یاسین زاده – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

یونجه به دلیل ماهیت اتو تترا پلوییدی و خود ناسازگاری، گیاهی بسیار هتروزیگوت است . برخی از ارقام یونجه زراعی نیز از نوع رقم سنتتیک هستند، به منظور ارزیابی میزان تنوع ارقام و نسل های سنتتیک از دو نسل Syn1 و Syn2 تولید شده در دانشگاه تبریز و دو جمعیت قره یونجه و رنجر که از والدهای رقم سنتتیک بودند به همراه رقم سنتتیک سی ریور (به عنوان شاهد) استفاده شد . حدود ۷۰ فرد از هرکدام از این جمعیت ها بوسیله سیستم های ایزوزیمی استراز، مالات دهیدروژناز، کاتالاز و GOT توسط الکتروفورز با ژل افقی اکریلامید مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل تنها استراز برای چهار ایزوزیم چند شکلی نشان داد. متوسط هتروزیگوسی مورد انتظار در نشانگر های چند شکل برابر ۰/۳۹۹ و مقدار پارامتر ۰/۰۱۲۵GST براورد شد که در سطح احتمال ۵% معنی دار بود.