سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی کاکایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
دانیال کهریزی – گروه بیوتکنولوژی برای مقاومت به خشکی و زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رازی.

چکیده:

این پژوهش به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در بین ۱۲ رقم ژنوتیپ گندم دوروم و نیز وراثت پذیری برخی صفات مرفولوژی و فیزیولوژی و تعیین میزان همبستگی این صفات با عملکرد دانه انجام شد . تفاوت معنی داری بین ژنوتیپ ها از نظر صفاتی مانند تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی، ارتفاع گیاه، سطح برگ پرچم، طول سنبله، تعداد سنبلچه در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، تعداد سنبله، عملکرد و وزن کاه در متر مربع مشاهده شد . در این مطالعه مشخص شد که متغیرهای تعداد روز تا ۵۰ % گلدهی، ارتفاع گیاه، سطح برگ پرچم، وزن هزار دانه، تعداد سنبله و وزن کاه در متر مربع دارای وراثت پذیری بالایی می باشند . برای متغیرهای ارتفاع گیاه، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد و وزن کاه در متر مربع پیشرفت ژنتیکی بالایی برآورد شد.