سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجید طاهریان – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان, ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور
محمود باصفا – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان, ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور

چکیده:

این تحقیق روی ٢١ اکوتیپ یونجه جمع آوری شده از مناطق سردسیری کشور در طی سال های ۸۰-۱۳۷۷ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور اجرا شد . تنوع موجود در بین صفات مورفولوژیکی اکوتیپها با استفاده از روش های چند متغیره مطالعه گردید. تجزیه عاملی ٢٤ متغیر مورد بررسی را به شش عامل مشتر ک با واریانس نسبی ‐تجمعی ۸۰/۴۵ درصد کاهش داد به طوری که در شش عامل تحت عنوان عامل طول دوره رویشی (۲۰/۱۳ درصد)، اجزا عملکرد علوفه (۱۶/۶۴ درصد)، عملکرد و اجزا عملکرد دانه (۱۴/۲۶ درصد)، کیفیت علوفه (۱۳ درصد)، طول دوره زایشی(۹/۲۴ درصد )، و عامل مربوط به باروری (۷/۱۸ درصد ) نامگذاری گردیدند . تجزیه کلاستر به روش واریانس مینیمم وار د، اکوتیپها را در چهار کلاستر گروه بندی نمود . اکوتیپهای کلاستر دوم به علت د اشتن مقادیر بالای ارتفاع بوته، وزن خشک ساقه ، سرعت رشد مجدد و عملکرد علوفه تر و خشک ارزشمند می باشند و می توان از آن ها برای انتقال صفات مذ کور در برنامه های دورگ گیری استفاده نمود ، ضمن اینکه می توان از کلاستر سوم (اکوتیپ شماره ٩)، برای افزایش کیفیت علوفه (نسبت برگ به ساقه)، بهره گرفت. همچنین از اکوتیپهای کلاستر چهارم که مربوط به استان چهارمحال و بختیاری هستند ، می توان برای افزایش طول گل آذین و عملکرد دانه استفاده نمود.