سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

راحله قاسم زاده – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تهران
محمد رضا بی همتا – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
منصور امیدی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمد جعفر آقایی – عضو هیات علمی بانک ژن گیاهی ملی ایران

چکیده:

به منظور بررسی الگوی تنوع ژنتیکی جمعیت های آجیلوپس تاوشی کلکسیون با نک ژن گیاهی ملی ایران که از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده اند، تعداد ۱۸۸ نمونه بر اساس صفات مورفولوژیک مورد ارزیابی و قرار گرفتند. با استفاده از نتایج ارزیابی صفات مورفولوژیک، تجزیه خوشه ای انجام شد. بر این اساس جمعیت ها در ۲ گروه که شامل نمونه های مرکز تنوع و حاشیه تنوع بودند گروه بندی شدند. نمودار پراکنش نمونه ها در فضای دو بعدی ایجاد شده توسط ۲ عامل اول حاصل از تجزیه به عامل ها، نمونه های تاوشی و استرانگولاتا را از هم مجزا کرد ولی قادر به تفکیک نمونه ها براساس منشاء جمع آوری آنها نبود.