سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی صادقی راشد – کارشناس ارشد کشاورزی- اصلاح نباتات
محمد مقدم – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
سعید اهری زاده – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

در این پژوهش تعداد ۹ جمعیت مختلف گیاه مرتعی چمن گندمی سیسیلی (Agropyron tauri) از نظر واکنش به تنش خشکی در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی باغ گیاه شناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مورد ارزیابی قرار گرفتند. چهار سطح تنش آبیاری در کرت های اصلی و نه جمعیت در کرت های فرعی منظور شدند. در طول فصل زراعی صفات ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول پدانکل، طول سنبله، تعداد کل پنجه، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه غیر بارور و عملکرد بیولوژیکی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس F نی داری را برای جمعیت، آبیاری واثر متقابل جمعیت × آبیاری از نظر صفات ارتفاع بوته، طول برگ پرچم، طول سنبله و عملکرد نشان داد. در همه سطوح واحد تنش، تعداد کل پنجه و تعداد پنجه بارور با عملکرد و نیز تعداد پنجه بارور با تعداد کل پنجه همبستگی مثبت و معنی داری داشت. طول سنبله نیز با تعداد پنجه بارور همبستگی منفی و معنی داری در همه سطوح تنش آبی نشان داد.