سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا درگاهی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،
شاهین واعظی – استادیار و مربی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
منصور امیدی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،
محمد جعفر آقایی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،

چکیده:

جهت مطالعه تنوع ژنتیکی، پراکنش جغرافیایی و اقلیمی و تعیین روابط میان عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیکی تعداد ٥٠٠ نمونه لوبیای سفید (Phaseolus vulgaris L. ) در سال ١٣٨٣ در مزرعه تحقیقاتی با نک ژن گیاهی ملی ایران در کرج مورد ارزیابی قرار گرفت . آزمایش در قالب طرح آگمنت به همراه سه رقم شاهد انجام شد . در بررسی آمار توصیفی صفات مورد ارزیابی مشخص شد که صفات تعداد بذر در بوته ، عملکرد بذر تک بوته ، تعداد غلاف در بوته ، ارتفاع بوته ، تعداد گره در سا قه اصلی ، تعداد بذر در غلاف و وزن صد دانه از تنوع خوبی برخوردار بودند . نتایج حاصل از محاسبه ضرایب همبستگی ساده صفات، تجزیه رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت نشان داد که صفات تعداد غلاف در بوته ، وزن صد دانه ، تعدا بذر در بوته و انحنای غلاف بیشترین تاثیر را بر ر وی عملکرد بذر تک بوته دارا بودند . تجزیه خوشه ای بر اساس شرایط اقلیمی مبدا نمونه های لوبیای سفید ایننمونه ها را در ٣ کلاستر گروه بندی نمود و نتایج نشان داد که رابطه نسبی بین تنوع ژنتیکی و اقلیم بندی نمو نه ها وجود دارد . کلاستر سوم که مربوط به نمونه های متعلق به اقلیم استپی سرد می باشد ، از نظر عملکرد و اجزا آن ، دارای بیشترین میانگین و تنوع می باشد . همچنین تجزیه کلاستر بر اساس مبدا جغرافیایی نمو نه ها ، با گروه بندی این نمونه ها در ٤ کلاستر نشان داد که رابطه مشخصی میان تنوع ژنتیکی و پراکنش جغرافیایی نمو نه ها وجو د ندارد . کلاستر چهارم متعلق به نمونه های منطقه فارسان است که دارای بیشترین میانگین و تنوع از نظر عملکرد بذر و اجزا آن است.