سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهرزاد نیکخواه – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
نعمت شخندان بشیر – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد حاجی زاده – گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

درختچههای مو در معرض ابتلا به بیماریهای متعددی قرار دارند که از بین آنها بیماری برگ باد بزنی مو (Grapvine Fan LeafViruse,GFLV) که توسط ویروس برگ بادبزنی مو ایجاد میشود، از خطرناکترین بیماریهای مو محسوب میگردد. در تحقیق حاضر به منظور ردیابی این ویروس از تاکستانهای شمالغرب کشور، تعداد ١۴٨ نمونه مشکوک به آلودگی به این ویروس در بهار و تابستان ١٣٨٣ جمع آوری شد. این نمونه ها تحت بررسی با روش سرولوژیکی الایزا با آنتی بادی پلیکلونال ویژه GFLV قرار گرفتند. سپس RT-CR با پرایمرهای ویژه منطقه رمز کننده پروتئین حرکتی ویروس انجام شد. قطعات DNA تکثیر یافته به پلاسمید pGEM-T متصل و در باکتری E.coli DH5α کلون شدند. باکتری های ترانسفورم شده، در محیط کشت حاوی آمپی سیلین X-Galو IPTG گزینش شده و پلاسمیدهای نوترکیب، از باکتریهای ترانسفورم شده استخراج گردیدند. این پلاسمیدها با آنزیم EcoRI برش داده شدند و در صورت مشاهده قطعه DNA خارجی، تک کلون شده و جهت تعیین توالی نوکلئوتیدی به شرکن ماکروژن کره جنوبی ارصال شدند. داده های نوکلئوتیدی حاصل، با نزم افزار GeneDoc آنالیز شده و درخت فیلوژنی آنها توسط نذم افزار Treecon اترسیم شد نتایج حاصل از توالی نوکلئوتیدی وجود این ویروس را تایید و زیر هم چینی این دادهها و ترسیم درخت فیلوژنتیکی بر اسلس پروتئین حرآتی آن نشان داد که تنوع قابل ملاحظهای در این پروتئین بین جدایه های ایرانی و این جدایه ها با سایر جدایه های شناخته شده در نقاط مختلف جهان وجود دارد.