سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناهید نورجاه – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح
حسن وطندوست – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح
علیرضا چاوشین – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح
محمد علی عشاقی – گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ، دانشکده بهداشت و انستیتو تح

چکیده:

پشه های نوفل استفتسی یکی از مهمترین ناقلین مالاریا در مناطق جنوب و جنوب شرقی ایران بویژه در استان های سیتان – بلوچستان و هرمزگان می باشند. تاکنون مطالعات زیادی بر روی فرم های بیولوژیک بر اساس موفولوژی تخم و خصوصیات کروموزومی در جمعیت های شهری و روستایی این گونه انجام شده، اما هنوز ساختار جمعیت های مختلف و ارتباط آن با فرم های بیولوژکی این آنوفل نامشخص باقی مانده است. این مطالعه به هدف بررسی تنوع ژنتیکی فرم های بیولوژیکی جمعیتهای مختلف توپوگرافی و شهری – روستایی آنوفل استفنسی با استفاده از متد مولکولی PCR-RFLP در بین سوش های متفاوت و مؤثر در انتقال عامل بیماری مالاریا نوع سخت و بدخیم (Plasmodium falciparum ) در منطقه بلوچستان ایران می باشد. در این مطالعه محصولات حاصل از تأثیر بیش از ۱۰ آنزیم هضم کننده مختلف بر روی ژن سیتوکروم اکسیداز ۱ و ۲ (COI-COII) ژنوم میتوکندری بطول نشان داد که اختلاف ژنتیکی در داخل جمعیت های این گونه وجود دارد و تشکیل ۲ هاپلوتایپ مشخص را می دهند که متمایز از خصوصیات مرفولوژیکی تخم و توپوگرافی منطقه است و حاصل یک جریان ژنتیکی مشخص در بین سوش های مختلف می باشد. لین اولین مطالعه بر روی ژنتیک جمعیت های مختلف آنوفل استفنسی بر اساس فرم های بیولوژیک آنها در مناطق انتشار این گونه در دنیا می باشد. مطالعات تکمیلی اکولوژیکی، سیتولوژیکی و ملکولی در سایر مناطق مالاریا خیز ایران جهت تعیین وضعیت دقیق تر این گونه در ایران ضروری به نظر می رسد. نتایج این مطالعه می تواند راهگشای مناسبی در ارائه راهکارها و برنامه ریزی جهت مبارزه با ناقلین مالاریا باشد.