سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن پاک نیت – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، بخش اصلاح نباتات
الهه توکل –

چکیده:

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی و تشخیص بهترین تلاقی برای ارزیابی QTLهای مقاومت به خشکی در گندم نان پیست ژنوتیپ مختلف شامل ارقام و لاینهای پیشرفته حساس، نیمه متحمل و متحمل به خشکی با استفاده از ۳۰ آغازگر مارکر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفتند. باندهای چندشکل ایجاد شده به صورت اعداد صفر و یک به نرم افزار ۲٫۰ NYSYS منتقل شده و بر اساس ضریب تشابه تطابق ساده و روش دورترین همسایه ها گروه بندی گردید. ژنوتیپ ها در میزان شباهت ۴۵% به ۴ گروه مجزا تقسیم شدند بر اساس میانگین ضرایب تشابه به دست آمده ژنوتیپ های مورد بررسی که از ارقام رایج مورد استفاده در ایران می باشند از تنوع مطلوبی برخوردار نبودند. ژنوتیپ های آذر۲ مقاوم به خشکی و ۱۶۴ Giza حساس به خشکی (دارای کمترین شباهت ژنتیکی بوده و در تجزیه کلاستر انجام شده نیز در ۲ گروه مجزا قرار گرفتند، لذا تلاقی این دو ژنوتیپ برای تعیین مکان QTL مرتبط با مقاومت به خشکی مناسب است. دو آغازگر با توالی های TCGGCGGTTC و CTGCATCGTG به ترتیب باندهایی به وزن مولکولی ۹۲۰ و ۷۵۰ جفت باز در ژنوتیپ های مقاوم به خشکی ایجاد کردند که در ژنوتیپ های حساس به خشکی مشاهده نگردید.