سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی شیمی پاک
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
جلال حامدی قولقاسم – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
بهزاد صادق زاده – استادیار بیوتکنولوژی و کارمند مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور (مراغه)
ناصر محبعلی پور – استادیار رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده:
به منظور بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک ژنوتیپ های مختلف جو تحت تیمار بدون فسفر در شرایط دیم، آزمایشی در سال ۱۳۹۰ در مؤسسه تحقیقات دیم مراغه به صورت مزرعه ای و با طرح لاتیس مربع به اجرا درآمد. تجزیه واریانس صفات بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام شد. مواد آزمایش ۱۰۰ لاین جو زراعی شامل مواد بانک ژن، ارقام دیم اصلاح شده و ارقام محلی بود. همچنین از صفاتی نظیر ارتفاع گیاه، طول پدانکل، طول دوره پرشدن دانه، تعداد روز تا رسیدگی، تعداد روز تا خوشه دهی اندازه گیری شد. تجزیه واریانس بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف آماری معنی داری بین ژنوتیپ ها برای صفات مورد مطالعه وجود دارد. ضمناً دامنه تغییرات تمامی صفات مورد مطالعه بسیار زیاد بود که نشانگر وجود تنوع ژنتیکی بسیار خوب مابین ژنوتیپ های برای صفات مورد مطالعه می باشد، با توجه به این که ژنوتیپ های مختلف جو توانایی هایی متفاوت رشد در مناطق کمبود فسفر دارند، از این تنوع می توان در برنامه های اصلاحی برای بهبود استفاده گیاهان در دیمزارها که با کمبود فسفر مواجه هستند بهره برد.