سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

بهروز اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
حمیدرضا دری – عضو هیئت علمی ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین
شاهین واعظی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی در ۲۲۰ ژنوتیپ لوبیا متعلق به بانک ژن ایستگاه ملی تحقیقات لوبیا خمین، از نظر خصوصیاتمهم مورفولوژیکی و فنولوژیکیو عملکرد و اجزاء آن و بررسی روابط بین صفات مختلف از طریق روش‌های آماری چند متغیره، آزمایشی در سال ۱۳۸۳ در قالب طرح آگمنت و در ۷ بلوک انجام شد. نتایج تجزیه همبستگی صفات نشان داد که صفت تعداد روز تا گلدهی دارای بیشترین ضریب همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد و وزن صد دانه دارای همبستگی منفی و معنی‌دار با عملکرد می باشد. نتایج تجزیه عامل نشان داد که ۵ عامل در مجموع ۷۴/۴درصد از کل تغییرات را توجیه می نماید. تجزیه رگرسیون به روش نزولی جهت پیش‌بینی عملکرد به ترتیب تیپ بوته، تعداد روز تا گلدهی، قطرساقه، تعداد دانه در بوته و تعداد روز تا تشکیل غلاف را وارد مدل نمود. نتایج تجزیه خوشه ژنوتیپ‌های مورد ارزیابی را در ۱۰گروه متمایز طبقه‌بندی نمود.