سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

افشین صاواتی – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج،
هنا سامری – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج،
محمد افتخاری – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج،
علی اکبر شاه نجات بوشهری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی کرج

چکیده:

استفاده از گلیادین ها برای شناسایی ارقام گندم، یک روش کاملاشناخته شده است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. این تحقیق با تعداد ۶۰ رقم گندم هگزاپلوئید نان، و با استفاده از روش الکتروفورز ژل آکریل آمید اسیدی (A-PAGE) انجام گرفت . هدف ما از این مطالعه تعیین الگوی باندی گلیادینهای ٦٠ رقم گندم نان هگزاپلوئید و استفاده از این اطلاعات بدست آمده برای تعیین تنوع ژنتیکی بین ارقام با استفاده از الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید اسیدی Acid–polyacrylamide gel electrophoresis بود. شاخص شباهت ژنتیکی برای محاسبه ماتریس فاصله مورد استفاده قرار گرفت، سپس به کمک این اطلاعات دندوگرام، توسط نرم افزار NTSYS رسم گردید . جمعیت مورد بررسی به ٣ گروه تقسیم بندی شد . در واقع هر ژنوتیپ بوسیله تر کیبات آللی پروئینهای ذخیره ای از نظر مکان هایژنی گلیادینها دارای یک خصوصیت نحصر بفرد می شود که سبب می شود بتوانیم هر ژنوتیپ را از دیگر ژنوتیپ ها توسط همین تر کیبات آللی مورد شناسایی قرار دهیم . به همین دلیل است در منابع ذ کر می شود که ا لکتروفورز ژل اکریل امید پروتئین های ذخیره ای را می توان به عنوان قوی ترین سیستم شناسایی واریته ها مشابه به شمار آورد.