سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین هاشم زاده فرهنگ –
امین زنبقی –
شاهرخ شیرازی –

چکیده:

بیماری بابز یوز گوسفندی سالیانه در بهار و تابستان بیماری شدیدی را ایجاد می کند . در ایران نیز گوسفندان اکثر استان های کشور به ا ین بیماری مبتلا می شوند و از ا ین طریق خسارات زیادی به دامداران و صنعت دامپروری وارد می شود . عامل این بیماری در گوسفندان بابز یا او یس و بابز یا مو تاسی می باشد که از طر یق کنه انتقال یافته و باعث بیماری می گردد . در این تحقیق که بر روی ۵۰ راس گوسفند مبتلا به بابز یوز انجام گرفته بود جهت بررسی تنوع گونه ا ی بابز یاهای گوسفندی در شهرستان میاندوآب بعد از تهیه گسترش ها ی خونی و رنگ آمیزی به روش گیمسا لام ها با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند . از کل ۵۰ راس گوسفند مبتلا به بابز یا، تعداد ۳۶ مورد %)۷۲) آلوده با بابز یا او یس و تعداد ۱۰ مورد %)۲۰) آلوده به فرم مضاعف بابز یا او یس و بابز یا موتاسی و ۴ مورد %)۸) مبتلا به بابز یا موتاسی بودند . طبق نتایج این مطالعه آلود گی غالب گوسفندان منطقه میاندوآب به بابز یا او یس بوده و در مرتبه بعدی آلودگی مضاعف به بابزیا اویس و بابزیا موتاسی شایع تر بوده و به مقدار کمتر آلودگی به بابزیا موتاسی مشاهده گردید .