سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش علمی جانباز و خانواده

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ژاله رفاهی – کارشناس ارشد مشاوره

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تنیدگی وخصوصیات شخصیتی جانبازان جنگ تحمیلی و پسران ارشد انان است. نمونه پژوهش ۲۰۰ نفر از جانبازان و پسران ارشد آنان در شیراز بودندکه از طریق روش تصادفی انتخاب گردیدند. ابزارهای به کار رفته شامل پرسشنامه تعیینعوامل استرس زا و تست شخصیت آیزنک می باشند. نتایج تحلیلی آماری یافته ها نشان داد که اولاً جانبازان و خانوادهآنان تحت تاثیر استرس هایشدید در ابعاد مختلف قرار دارند، ثانیاً جانبازان بیشتر از هر چیز تحت تاثیر استرس هایی قرار دارند که بطور غیر مستقیم ناشی از جنگ می باشد و ثالثا اکثریت قابل توجهی از پسران ارشدجانبازان مستقیما تحت تاثیر استرس هایی قرار دارند که سلامتوجودی پدر را تهدید می کند. همچنین از نظر خصوصیات شخصیتی نمونه مورد مطالعه دارای تنزل، عدم تعادل عاطفی، شکایت از درد، عدم لذت از دنیا، از دست دادن احساس ترحم و همدردی با دیگران است.