سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمودرضا میرلطفی – استادیار گروه جغرافیای دانشگاه زابل
معصومه ملانوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
هاشم ماه خان مقدم – دانش آموخته کارشناسی مکانیک

چکیده:

امروزه صنعت گردشگری یکی از ارکان اساسی در اقتصاد جهانی است ایران نیز که یکی ازدیدنی ترین کشورهای جهان به شمار می رود دارای جاذبه ها و پتانسیل های بالا برای گردشگری و ارزآوری ازطریق این صنعت می باشد اما متاسفانه توسعه گردشگری ایران تحت تاثیر بعضی از شرایط و عوامل از جمله اتکای بیش از حد به درآمدهاینفتی روند مطلوبی را طی نکرده است براین اساس هدف مقاله حاضر بررسی تهدید ها و فرصت های موثر درتوسعه صنعت گردشگری می باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بررسی های میدانی و تکنیک SWOT به ارزیابی و تحلیل نقاط قوت ضعف داخلی و تهدید ها و فرصت های خارجی توسعه گردشگری دشهر کهن نیشابور پرداخته می شود سپس با استفاده از نتایج پرسشنامه نظر کارشناسان و بررسی وضع موجود به هر عامل ضریب وزنی بین صفر بی اهمیت ترین تا یک مهمترین و درگام بعد درجه خاصی از یک ضعیف تا پنج بسیار خوب داده شد. نتایج بررسی نشانگر این بود که امتیاز منطقه مورد مطالعه از متوسط امتیاز وزنی تعیین شده درسطح پایین تری قرارگرفته است. درهمین راستا درپایان تحقیق پیشنهادات و راهبردهایی برای توسعه منطقه ارایه گردیده است.