سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم رنگزن – هیئت علمی گروه سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

شوری خاک به عنوان یک عامل مهم محدود کننده رشد گیاهان مطرح است. تشخیص میزان EC به عنوان معرف شوری خاک در مدیریت کشاورزی نقشی تعیین کننده دارد. اندازه گیری EC با روشهای آزمایشگاهی کاری زمان بر و پر هزینه است . امروزه روش های نوین سنجش از دور و GIS به عنوان ابزاری توانمند برای شناسایی عوارض مختلف از جمله خصوصیات شییایی خاک مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از روشهای بارزسازی تصاویر ماهواره ای به روشی برای تخمین EC خاک از تصاویر ماهواره ای IRS 1D, Land Sat ETM7 دست یابیم، در این راه از شاخصی به نام NDSI که معرفی برای میزان شوری خاک است استفاده شده است. مقایسه نتایج حاصل نشان می دهد که تصاویر IRS در EC پائین جزئیات را بهتر از تصاویر ETM نمایش می دهند.