سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جمالیزاده تاجآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشتهی بیابان زدایی
علیرضا مقدم نیا – استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل
جمشید پیری – کارشناس ارشد ادارهی جهاد کشاورزی شهرستان زابل

چکیده:

استفاده از روش های مختلف هوش مصنوعی ۱ مدتی است که در شاخه های گوناگون علوم مورد توجه قرا ر گرفته است . دلیل این امر را می توان توانایی بالای این روش ها در یادگیری روند موج ود در فرآیندهای مختلف ذکر کرد . با استفاده از این روش ها می توان فرآیندهایی را که و قوع آن ها از یک رابطه ی خطی و معین تبعیت نمی کند شبیه – سازی و نیز پیش بینی کرد . در این مطالعه به پیش بینی طوفان های گرد و خاک در شهر زابل با استفاده از دو روش هوش مصنوعی پرداخ ته شده است . قدرت روش شبکه های عصبی مصنوعی و روش ماشین های بردار پشتیبان و نیز روش رگرسیون گامبهگام در پیشبینی این طوفانها مورد مطالعه قرار گرفته است