سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آزاد قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد سابق گروه خاکشناسی
ناصرعلی اصغرزاده – دانشیار گروه خاکشناسی
شاهین اوستان – استادیار گروه خاکشناسی
مصطفی ولیزاده – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

مدیریت فسفر در کشاورزی و محیط زیست مستلزم کسب اطلاعات دقیق و جامع در باره سرنوشت فسفات افزوده شده به خاک است . برخی تحقیقات نشان می دهد که قسمت اعظم فسفات بصورت جذب ویژه در سطوح کانیهای متغی ر بار قرار می گیرد ] بارو، [.۱۹۸۰ جذب اختصاصی فسفات توسط کانیهای متغیر بار منجر به اثر بخشی کم کودهای فسفاته برای محصولات کشاورزی در یک فصل رشد می شود . کمپلکس های گئوتایت – فسفات دارای پایین ترین میزان رهاسازی در بین کمپلکسهای معدنی فسفات می باشند ] هی و زو، [.۱۹۹۸ میکرو ارگانیسم های حل کننده فسفات مخصوصا سودوموناسها نقش مهمی در رهاسازی فسفر جذب شده روی کانیهای با بار متغییر دارند . هی و زو (۱۹۹۸) نشان دادند که در حضور میکروارگانیسم های حل کننده فسفات فسفر قابل استخراج با NaHCO3 نیم مولار افزایش می یابد که می تواند برای گیاهان مفید باشد چون به آسانی در اختیار گیاه قرار می گیرد . راثی پور و علی اصغرزاده ) (۱۳۸۴ نشان دادند که باکتری Pseudomonas putida در بین چهار گونه باکتری مورد مطالعه، بیشترین پتانسیل حل کنندگی فسفات را داشت . در این تحقیق توان سه ایزوله سودوموناس برای رها سازی فسفات از مکانهای
جذب اختصاصی روی سطوح هیدروکسید آهنIII مورد بررسی قرار گرفت .