سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی ساماندهی جامعه عشایر ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی محمدی – پژوهشگر

چکیده:

این پروژه با عنوان بررسی توانایی های زنان عشایر با تاکید بر نقش آنان در اقتصاد تولیدی عشایر سعی دارد ضمن ارائه دورنمایی از ویژگی های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زنان عشایر استان جایگاه اقتصادی انان را مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی شاخص های جمعیتی چون (سواد، نسبت جنسی، گروه های عمده سنی، بهداشت) ، شاخص های فرهنگی چون (توصیف ارزش ها، هنجارها، باورهای مرسوم، چگونگی مشارکت زنان، موانع مشارکت انها) و شاخص های اقتصادی چون (میزان عمومی فعالیت بر حسب گروه های سنی و جنسی، سهم آنان در تولیدات) از جمله ویژگی هایی است که در این پروزه مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل و آنالیز نوع رابطه متغیرهای تعریف شده در این تحقیق در قالب آزمون مربع کای (chi-square test) با استفاده از نرم افزار آماری spss 10 صورت گرفته حجم نمونه از طریق فرمول کوکران (Cochran) تعداد ۳۶۹ نفر از جامعه اماری زنان عشایر که در ۷۲ تقطه استقرار عشایری در سطح استان همدان زندگی می کنند انتخاب مورد مصاحبه قرار گرفتند. روش های گرداوری اطلاعات عبارتند از روش اسنادی- تاریخی – روش پرسشنامه ای و روش مشاهده ای م باشد تکنیک خاصی که در این پژوهش مورد پژوهش قرار گرفته تکنیک ارزیابی مشارکتی و روستایی ، participatory rural appraisal (PRA) است با استفاده از این تکنیک زنان عشایر در مکان فراخوان و با «گفتمان خودمانی» مسائل و مشکلات و راهکارها در میان گذاشته شده و محقق به عنوان یک تسهیلگر (Facilitator) زنان عشایری را در این امر راهنمایی می کند داده های مربوط به نظر سنجی بر اساس طیف لیکرت (Licker-sceal) تجزیه و تحلیل گردیده. این پژوهش نشان می دهد میزان فعالیت زنان عشایر در زمینه های اقتصاد تولیدی و غیر تولیدی حتی بیشتر از مقدار مشابه آن در نزد مردان است.