سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر فاضل – کارشناس کامپیوتر و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سی
سیداحمد اعلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سیستان و بلوچستا
علی فاضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شاهد

چکیده:

در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است در چنین روند رو به رشدیدست اندرکاران را ملزم به اعمال روشهای علمی و منطقی در اجرا ارزیابی و مدیریت پروژه ها ی یادگیری الکترونیکی می نماید از روشهای پیرو عقل و منطق در یادگیری الکتروینیک بررسی قابلیتها و نیازسنجی، پیش از اجرای پروژه های یادگیری الکترونیکی است پژوهش حاضر با هدف بررسی توانایی ها و مقایسه نیاز سنجی دانشجویان پیش از اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است جامعه آماری تحقیق تمام دانشجویان شهید چمران اهواز و ۳۳۲ نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان انتخاب گردیدند. روشنمونه گیری طبقه ای تصادفی بود ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردی بود که قبل توسط پژوهشگران دیگری مورد استفاده قرار گرفته بود.